Menuki : Mumei(Kaga Goto)

Menuki : (NBTHK Hozon Paper)
Mei (signature) : Mumei(Kaga Goto)

Length 1 : 3.94cm x 1.85cm ( 1.55inches x 0.73inches)
Length 2 : 3.8cm x 1.62cm ( 1.5inches x 0.64inches)
Weight:9g
Jidai(era) :Edo Period
Special feature:Solid gold menuki with paulownia crest design engraved in Yoryobori style. The engraving is excellent.

NBTHK Hozon Paper
AOI estimation paper
In Kiri box.

Price : 185,000 JPY-

Similar Posts