Japanese Sword Online Museum

Aoi Art's archives, Every item is no longer available.

「Kogatana」 一覧

Kogatana : Ou Nakagawa Tamotsu Kenjyu Dewa Kuni Jyunin Fujiwara Masahide Zou No.

2016/08/20   -Kogatana

Kogatana:In Shirasaya (NBTHK Kicyo Token) Mei (signature) : Ou Nakagawa Tamotsu Kenjyu Dewa Kuni Jyunin Fujiwara Masahide Zou No. Maximum Length : 19.3 cm or 7.59 inches Blade Length : 12.4 cm or 4.88 inches width of Hamachi : 1.49 ...

Kogatana: Ryokai Kunimitsu Nyudo

2016/08/15   -Kogatana

Kogatana Mei (signature) : Ryokai Kunimitsu Nyudo whole length : 18.7 cm or 7.36 inches Blade Length : 11.5 cm x 1.19 cm (4.52 inches x 0.46 inches) Jidai(era) : Edo period. Special feature: The signature is engraved as Ryokai ...

Set of Kozuka Kogatana

2016/08/07   -Kogatana, Kozuka

Set of Kozuka Kogatana: Mei (signature) : Mumei (unsigned) #1: Maximal length (Kozuka and Kogatana): 21 cm or 8.26 inches Blade Length : 9 cm x 1.11 cm ( 3.54 inches x 0.43 inches) Kozuka Length : 9.62 cm x ...

Bashin/Kankyuto:Hachiman-ko shohai no Kankyu-to o Tsukuru

2016/07/16   -Kogatana

Bashin/Kankyuto: Signature : Hachiman-ko shohai no Kankyu-to o Tsukuru Namuamidabutsu Raijyo Maximum Length : 20.2 cm or 7.95 inches Blade Length : 10.81 cm or 4.25 inches width of Hamachi : 1.44 cm or 0.56 inches Jidai(era) : Edo period. ...

Kogatana:Unknown

2016/06/21   -Kogatana

Kogatana: Mei (signature) : Unknown Maximum Length : 17.9 cm or 7.04 inches Blade Length : 8.5 cm or 3.34 inches width of Hamachi : 1.15 cm or 0.45 inches Jidai(era) : Edo period. Special feature: We could not read this ...

Bashin/Kankyuto : (Kikumon) Kaminari Yoke

2016/06/05   -Kogatana

Bashin/Kankyuto : Signature : (Kikumon) Kaminari Yoke Maximum Length : 20.6 cm or 8.11 inches Blade Length : 10.9 cm or 4.29 inches width of Hamachi : 1.14 cm or 0.44 inches Jidai(era) : Edo period. Special feature : From ...

O-Kogatana:Mumei

2016/05/22   -Kogatana

Ordering number : F13863 O-Kogatana: In Shirasaya Mei (signature) :Mumei Maximum Length : 21.8 cm or 8.58 inches Blade Length : 14.1 cm or 5.55 inches width of Hamachi : 2.03 cm or 0.79 inches Jidai(era) : Late Edo period. ...

Kogatana: Bizen Osafune Ju Fujihara Sukesada

2016/05/17   -Kogatana

Kogatana Mei(signature) : Bizen Osafune Ju Fujihara Sukesada Length : 19.98 cm or 7.86 inches x 1.12 cm or 0.44 inches. Jidai(era) : Hamon : Niedeki Gunome midare and Tamayaki(round circle hamon) Special feature : The blade is polished perfectly ...

Kogatana: Yoshimichi

2016/05/09   -Kogatana

Ordering number : F13362 Kogatana: in Shirasaya Mei (signature) : Yoshimichi Blade Length : 20.2cm or inches x 1.17cm or inches Jidai(era) :Edo period Special feature:The signature is written as Yoshimichi. It is in firm wood scabbard. AOI estimation paper ...

Kozuka Kogatana: On the blade It is written Nagakado kami Morimichi

2016/04/06   -Kogatana

Ordering number : F14640 Kozuka Kogatana: Mei (signature) : On the blade It is written Nagakado kami Morimichi Maximal length (Kozuka and Kogatana): 21.4cm or inches Blade Length : 11.7m x 1.13cm ( 4.6inches x 0.51inches) Kozuka Length : 9.5cm ...