Japanese Sword Online Museum

Aoi Art's archives, Every item is no longer available.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/picasso2017/aoijapan.net/public_html/wp-content/themes/stingerplus/category.php on line 47

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/picasso2017/aoijapan.net/public_html/wp-content/themes/stingerplus/category.php on line 51

「Tanto」 一覧

no image

Tanto : Mumei (Unsigned) Shinshinto

2016/12/25   -Tanto
 ,

Tanto (Yoroi do-shi) in Koshirae Signature : Mumei (Unsigned) Shinshinto The blade was polished. Habaki:Shakudo single habaki. Blade length : 24.5 cm or 9.64 inches. Sori : 0.1 cm or 0.03 inches. Mekugi:1 Width at the hamachi : 2.60 cm ...

Tanto : Mumei (Unsigned) (Guarantee : NBTHK Hozon Token)

2016/12/20   -Tanto

Tanto in Shirasaya (Guarantee : NBTHK Hozon Token) Signature : Mumei (Unsigned) The blade was polished. habaki:gold color single habaki. Blade length : 24.2cm or 9.52 inches. Sori : 0 cm Mekugi : 2 Width at the hamachi : 2.42 ...

Tanto : Mumei(Chikushi Ryokai)

2016/12/18   -Tanto

Tanto in Shirasaya with Koshirae.(NBTHK Hozon Paper)(NBTHK Tokubetsu Kicho paper for Koshirae) Signature : Mumei(unsigned) attributed as Chikushi Ryokai. (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saki)This sword belongs to Jyojyo ...

Tanto: Mutsu no kami Daido (not guarantee)

2016/12/13   -Tanto

Tanto in Shirasaya Signature : There is a signature of Mutsu no kami Daido The blade was polished. Blade length : 27.5cm or 10.82 inches. Sori : 0.2cm or 0.07 inches. Mekugi : 2 Width at the hamachi : 2.51cm ...

Tanto : Sanryu Masamine Saku Heisei 2 nen 8 gatsu Hi (August 1990)

2016/12/10   -Tanto

Tanto in Shirasaya with box Signature : Sanryu Masamine Saku Heisei 2 nen 8 gatsu Hi (August 1990) Zo Kenji-Socho Maeda Hiroshi Sensei Matsuda Motohiro Keihaku Explanation: Mr. Matsuda Motohiro presented the Attorney General Maeda Hiroshi with this Tanto. (We ...

Tanto : Mumei (Chigusa Arikoto)

2016/12/09   -Tanto

Tanto in Shirasaya, with Koshirae.(NBTHK Hozon paper) Signature : Mumei (Arikoto) "Yakitachi ha Sayani wosamete Masurao no Kokoro Masumasu Tokuhekakeri Shosanmi Arikoto tsukuru heiei" Explanation: There are signature and poem on the blade. Poem: The Samurai should be sheathe the ...

Tanto: Buzen Kami Kiyondo / Meiji 2Nen 8 Gatsuhi

2016/12/08   -Tanto

Tanto in Shirasaya, with Koshirae.(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)(This blade is listed by the book of”Kiyomaro-taikan”) Signature : Buzen Kami Kiyondo. Meiji 2Nen 8 Gatsuhi. (meiji 2nd year August) Sayagaki: Buzen Kami Kiyondo Cho 7sun 4bu amari(length 22.8cm) Tokinitoshi Mizunotomi(2013) Chogetsu(November) ...

Tanto : Bishu Osafune Jyu Yokoyama Sukekane/Meiji 2nenn February

2016/12/07   -Tanto

Tanto in Shirasaya, with Koshirae. (NBTHK Hozon Paper) Signature : Bishu Osafune Jyu Yokoyama Sukekane Meiji 2nenn February Shishinto:Chujyosaku: Bizen The blade was polished. Blade length : 19.3cm or 7.59 inches. Sori : No Sori Mekugi : 1 Width at ...

Tanto : Bizen Kuni Osafune Yosozaemon Jyo Sukesada Saku/Bunki 2 Nen 8 Gatsuhi

2016/12/05   -Tanto

Tanto in Sirasaya with Koshirae (NBTHK Hozon Paper)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu for Koshirae) Signature : Bizen Kuni Osafune Yosozaemon Jyo Sukesada Saku (2nd generation). Bunki 2 Nen 8 Gatsuhi (1502,July.) Suekoto : Jyo-jyo saku ranking : Bizen province. The blade ...

Tanto :Bizen Osafune Kanemitsu(not reliable signature)

2016/11/26   -Tanto

Tanto in Koshirae. Signature: Bizen Osafune Kanemitsu(not reliable signature) (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saki)This sword belongs to Hutu(regular) ranking. The blade was polished. Habaki: silver single habaki. Blade ...