Tanto : Mumei(Chikushi Ryokai)

Tanto : Mumei(Chikushi Ryokai)

Tanto in Shirasaya with Koshirae.(NBTHK Hozon Paper)(NBTHK Tokubetsu Kicho paper for Koshirae) Signature : Mumei(unsigned) attributed as Chikushi Ryokai. (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saki)This sword belongs to Jyojyo saku ranking. The blade was polished by high ranking polisher. Habaki :Solid gold double habaki….

Tanto : Sanryu Masamine Saku Heisei 2 nen 8 gatsu Hi (August 1990)

Tanto : Sanryu Masamine Saku Heisei 2 nen 8 gatsu Hi (August 1990)

Tanto in Shirasaya with box Signature : Sanryu Masamine Saku Heisei 2 nen 8 gatsu Hi (August 1990) Zo Kenji-Socho Maeda Hiroshi Sensei Matsuda Motohiro Keihaku Explanation: Mr. Matsuda Motohiro presented the Attorney General Maeda Hiroshi with this Tanto. (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular…

Tanto  : Mumei (Chigusa Arikoto)

Tanto : Mumei (Chigusa Arikoto)

Tanto in Shirasaya, with Koshirae.(NBTHK Hozon paper) Signature : Mumei (Arikoto) “Yakitachi ha Sayani wosamete Masurao no Kokoro Masumasu Tokuhekakeri Shosanmi Arikoto tsukuru heiei” Explanation: There are signature and poem on the blade. Poem: The Samurai should be sheathe the sword to its scabbard and improve yourself by Arikoto who also made this blade. (We…

Tanto: Buzen Kami Kiyondo / Meiji 2Nen 8 Gatsuhi

Tanto: Buzen Kami Kiyondo / Meiji 2Nen 8 Gatsuhi

Tanto in Shirasaya, with Koshirae.(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)(This blade is listed by the book of”Kiyomaro-taikan”) Signature : Buzen Kami Kiyondo. Meiji 2Nen 8 Gatsuhi. (meiji 2nd year August) Sayagaki: Buzen Kami Kiyondo Cho 7sun 4bu amari(length 22.8cm) Tokinitoshi Mizunotomi(2013) Chogetsu(November) Tanzan Hendo Shirusu Kao(written by Mr.Tanobe) 5ji Mei Naminami(5Kanji words) Meiji 2nen 8gatsu hi ki…

Tanto : Bishu Osafune Jyu Yokoyama Sukekane/Meiji 2nenn February

Tanto : Bishu Osafune Jyu Yokoyama Sukekane/Meiji 2nenn February

Tanto in Shirasaya, with Koshirae. (NBTHK Hozon Paper) Signature : Bishu Osafune Jyu Yokoyama Sukekane Meiji 2nenn February Shishinto:Chujyosaku: Bizen The blade was polished. Blade length : 19.3cm or 7.59 inches. Sori : No Sori Mekugi : 1 Width at the hamachi : 2.21 cm or 0.87 inches. Kasane : 0.68 cm or 0.26 inches….

Tanto : Bizen Kuni Osafune Yosozaemon Jyo Sukesada Saku/Bunki 2 Nen 8 Gatsuhi

Tanto : Bizen Kuni Osafune Yosozaemon Jyo Sukesada Saku/Bunki 2 Nen 8 Gatsuhi

Tanto in Sirasaya with Koshirae (NBTHK Hozon Paper)(NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu for Koshirae) Signature : Bizen Kuni Osafune Yosozaemon Jyo Sukesada Saku (2nd generation). Bunki 2 Nen 8 Gatsuhi (1502,July.) Suekoto : Jyo-jyo saku ranking : Bizen province. The blade was polished. Habaki : Gold foiled single habaki. Blade length : 28.0 cm or 11.02…

Tanto :Bizen Osafune Kanemitsu(not reliable signature)

Tanto :Bizen Osafune Kanemitsu(not reliable signature)

Tanto in Koshirae. Signature: Bizen Osafune Kanemitsu(not reliable signature) (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saki)This sword belongs to Hutu(regular) ranking. The blade was polished. Habaki: silver single habaki. Blade length : 22.0 cm or 8.66 inches. Sori : 0.1 cm or 0.03 inches. Mekugi:…