Katana : Chikuzen  No Kami Nobuhide/Keio Gan Nen 6 Gatsu Hi (June 1865)

Katana : Chikuzen No Kami Nobuhide/Keio Gan Nen 6 Gatsu Hi (June 1865)

Katana in Shirasaya (NBTHK Tokubetsu Hozon paper) Signature: Chikuzen No Kami Nobuhide. Keio Gan Nen 6 Gatsu Hi (June 1865) The blade is polished with a gold foiled habaki Blade length: 75.6cm or 29.76 inches. Sori: 1.25cm or 0.49inch. Width at the hamachi: 3.31cm or 1.30inches. Thickness at the hamachi: 0.63cm or 0.25inch. Era: Edo…

Katana : Tanba Kami Yoshimichi(Osaka)/Kinzoganmei(Gold inlay) 2tsu…..Ogawa shi Masatoshi (Kao)(cutting test)

Katana : Tanba Kami Yoshimichi(Osaka)/Kinzoganmei(Gold inlay) 2tsu…..Ogawa shi Masatoshi (Kao)(cutting test)

Katana in Shirasaya, with Koshirae. (NBTHK Hozon Paper) Signature : Tanba Kami Yoshimichi(Osaka) Kinzoganmei(Gold inlay) 2tsu Do Ue 1 Shita 2 no Do Juraku Kanbun 10 Kanoe-Inu 6 gatsu 26 nichi (June 26th, 1670) Ogawa shi Masatoshi (Kao)(cutting test) Sayagaki : Tanba Kami Yoshimichi, Osaka Tanba 2nd generation. Hacho 2syaku 4sun 2bu ari(blade length is…

Katana : Mumei (Ko-Mihara)

Katana : Mumei (Ko-Mihara)

Katana in Shirasaya with Koshriae(NBTHK Tokubetsu Hozon paper) for the blade and Tsuba Signature : Mumei (Ko-Mihara) Sayagaki: Mr. Tanobe Bingo koku Ko-Mihara, O-Suriage Mumei, Nanbokucho period. This blade is typical Ko-Mihara. Blade lenght is 71.8cm. (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saki)This sword belongs…

Katana: Shouji Chikuzen Daijyo Taikei Fuji Naotane (Kao) Bunsei 13 nen Chushun(Spring1830)

Katana: Shouji Chikuzen Daijyo Taikei Fuji Naotane (Kao) Bunsei 13 nen Chushun(Spring1830)

Katana in Shirasaya (NBTHK Tokubetsu Hozon paper) Signature : Shouji Chikuzen Daijyo Taikei Fuji Naotane (Kao) Bunsei 13 nen Chushun(Spring1830) shinshinto:saiyosaku (the highest ranking sword) Musashi province. Sayagaki was done by Kanzan sensei:Shouji Chikuzen Daijyo Taikei Fuji Naotane Bunsei 13 nen Chushun Bizen den fine work which is nice work sword length is 2syaku 3…