Kozuka: Yoshioka Hideyuki Saku

Kozuka: (NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
Mei (signature) : Yoshioka Hideyuki Saku

Length : 9.54cm x 1.37cm ( 3.76inches x 0.54inches)
Jidai(era) : Early Edo period.
Special feature: Shakudo nanakoji plate with Fuji(wisteria) and Ken Hanabishi(flower and sword shape family crest) engraved.

NBTHK Tokubetsu Hozon Paper
AOI estimation paper
In Kiri box.

Price : 90,000 JPY-

Similar Posts