Futatokoro-mono : Mumei (Kyo-Kinko)

Futatokoro-mono : Kozuka, Kogai (NBTHK Hozon Paper)
Mei (Signature) : Mumei (Kyo-Kinko)

Kogai : Length : 21.2 cm x 1.25 cm (8.34 inches x 0.49 inches)
Kozuka : Length : 9.73 cm x 1.40 cm (3.83 inches x 0.55 inches)

Jidai(era) : Edo Period
Special feature : Good works extremely gorgeous state is also in the works.
Kogai, Kozuka : On the Shakudou nanakoji, dragon is engraved and with gold color.

AOI estimation paper
NBTHK Hozon Paper
In Kiri box.

Price : 250,000 JPY-

Similar Posts