Japanese Sword Online Museum

Aoi Art's archives, Every item is no longer available.

Tanto

短刀画像一覧

13111 Tanto:Kanefusa Saku. 290,000 Yen

13064 Tanto:Taira Ason Nobuhide 900,000 Yen

13063 Tanto: Mumei attributed as Kikuchi Yari. 250,000 Yen

13017 Tanto:Shigehide 250,000 Yen

12662 Tanto:Bishu No Ju Osafune Jyuro Zaemon Jo Harumitsu Saku 380,000 Yen

12635 Tanto:Shi Masamine Saku National humen treasure. 800,000 Yen

12607 Tanto:Kanemoto 300,000 Yen

12598 Tanto:Kuniaki 100,000 Yen

12561 Tanto:Fuyuhiro Wakasa province. 250,000 Yen

12277 Tanto:Seki ju Shigekazu saku 150,000 Yen

12221 Tanto:月山貞一(刻印) 875,000 Yen

12083 Tanto:mumei (unsigned) attributed as Shinkei Tanemitsu. 350,000 Yen

11564 Tanto:Ietsugu (Kashu) 180,000 Yen

11514 Tanto:Toto Jyunin Ikkansai Kunimoro Kinsaku. 250,000 Yen

11139 Tanto:Bizennokunijyu Osafune Katsumitsu 800,000 Yen

11136 Tanto: Igano kami Kimmichi 1,000,000  Yen

11135 Tanto:Bizen Osafune Norimitsu 720,000 Yen

11075 Tanto:?Nori(Naganori) 160,000 Yen

10503 Tanto: Isshu (Ikeda Isshu) 320,000 Yen

08140 Sunnobi Tanto:Bishu Osafune ju Sukesada 300,000 Yen

07440 Tanto:Fujiwara Kaneyoshi saku. 3,800,000 Yen

07160 Tanto:Bishu Osafune Kiyomitsu Saku.  350,000 Yen

07028 Sunnobi Tanto:Kanesumi. 700,000 Yen

05237 Sunnobi Tanto:Kanefusa 800,000 Yen

05175 Sunnobi Tanto:Bizen Koku Ju Osafune Sukesada. 550,000 Yen

04187 Sunnobi Tanto:Tamba (No) Kami Yoshimichi. 1,200,000 Yen

04289 Sunnobi Tanto:Unsigned, attributed to Osafune Motomitsu. 550,000 Yen

03080 Tanto:Fujiwara Korekazu Seitan 1,000,000 Yen

-Tanto