Katana: Yamato Kami Yoshimichi (First generation)

Katana: Yamato Kami Yoshimichi (First generation)

Katana in Shirasaya with Koshirae (NBTHK Tokubetsu Hozon paper)(NBTHK Tokubetsu Kicho paper) Signature : Yamato Kami Yoshimichi (First generation) Shinto Jyo saku ranking Wazamono cuttinf¥g test ranking Settsu province. (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saki)This sword belongs to Jyo-Jyo saku ranking. The blade was…

Katana: Miyazu Ju Toshitane

Katana: Miyazu Ju Toshitane

Katana in Shirasaya with Koshirae (NBTHK Hozon paper) Signature: Miyazu Ju Toshitane (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saku) This sword belongs to Jyo saku ranking. The blade is polished. Habaki :Copper single Habaki. Blade length :69.7cm or 27.44 inches. Sori :0.8 cm or 0.31…

Katana : Kanesada

Katana : Kanesada

Katana in Koshirae. Signature : Kanesada (Genuine) (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saku) This sword belongs to regular saku ranking. The blade was polished. Habaki : Silver double Habaki. Blade length : 68.0 cm or 26.77 inches. Sori : 1.5 cm or 0.59 inches. Mekugi :…

Katana: Mumei (Den Kaga Iyo Daijyou Katsukuni)

Katana: Mumei (Den Kaga Iyo Daijyou Katsukuni)

Katana in Shirasaya with koshirea(NTHK estimation Paper) Signature : Mumei (Den Kaga Iyo Daijyou Katsukuni) (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saki)This sword Den Kaga Iyo Daijyo KAtsukuni belongs to Jyo saku ranking. The blade was polished. Habaki :Silver single habaki. Blade length :69.2cm or…