Japanese Sword Online Museum

Aoi Art's archives, Every item is no longer available.

「Naginata・etc.」 一覧

no image

Naginata : Hishu Karatsu Ju Takada Kawachi Kami Minamoto Motoyuki

2014/07/08   -Naginata・etc.

Ordering number : 14539 Naginata in Shirasaya (Guarantee: NBTHK Hozon) Signature : Hishu Karatsu Ju Takada Kawachi Kami Minamoto Motoyuki(first generation) Hoei 5 nen 8 gatsu Hi (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo ...

Naginata : Unknown Signature

2014/06/30   -Naginata・etc.

Naginata in Shirasaya Signature:Unknown Signature The blade was polished. Habaki : Copper plate single habaki. Blade length : 37.3 cm or 14.68 inches. Sori : 2.3 cm or 0.9 inches. Mekugi :1 Width at the hamachi : 2.57 cm or ...

Naginata : Shimosaka

2014/06/27   -Naginata・etc.

Naginata in Shirasaya (NBTHK Hozon Paper) Signature: Shimosaka The blade was polished. Habaki : double copper Blade length : 47.8 cm or 18.81 inches. Sori : 2.2 cm or 0.86 inches. Mekugi:2 Width at the hamachi : 2.98 cm or ...

Hinawa Ju : Sima ? Shi Heiei saku

2014/05/20   -Naginata・etc.

Hinawa Ju (matchlock gun / Arquebus) Mei (Signature) : Sima ? Shi Heiei saku Maximum length : 108.3 cm or 42.63 inches length of barrel : 77.5 cm or 30.51 inches Koukei (Caliber) : 1.2 cm or 0.47 inches. Era : ...

Naginata: Yokoyama Kagasuke Fujiwara Sukenaga

2014/04/09   -Naginata・etc.

Naginata in Shirasaya(NBTHK Tokubetsu Hozon paper) Signature : Yokoyama Kagasuke Fujiwara Sukenaga Tenpo 9 nen 9 gatsu Kichijitsu Kikka-mon Ichi Bizen Osafune Ju (September 1838) Shinshin-to: Jo-saku- Bizen The blade was polished by high ranking polisher. But we will re-polish ...

Hinawa-Ju:(matchlock gun / Arquebus) Sesshu Igawa Yosabee Saku (Kao)

2014/03/29   -Naginata・etc.

Hinawa-Ju:(matchlock gun / Arquebus) Signature : Jigane Tanzou Makibari Sesshu Igawa Yosabee Saku (Kao) (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saku) This Hinawa-ju belongs to Jyojyo ranking. Maximum length : ...

Naginata: Yamato no Kami Yoshimichi(not reliable)

2014/03/19   -Naginata・etc.

Naginata in Koshirae(Consignment sale) Signature:Yamato no Kami Yoshimichi(not reliable) The blade was polished. Blade length : 35.5 cm or 13.97 inches. Sori : 2.2 cm or 0.86 inches. Mekugi : 2 Width at the hamachi : 2.51 cm or 0.98 ...

Ken :Kai Kami Minamoto Ason Kaneyuki

2014/03/14   -Naginata・etc.

Ken in Shirasaya (NBTHK Hozon paper) Signature :Kai Kami Minamoto Ason Kaneyuki Ou Ikeda Saichi Minamoto Syunsai. Kanji Meiji 3 nen Kanoe Uma Uzuki Jokan Kichijitsu (early April 1870) The blade was polished. Blade length : 22.5 cm or 8.85 ...

Hinawa Ju (matchlock gun / Arquebus): Mumei

2014/03/05   -Naginata・etc.

Hinawa Ju (matchlock gun / Arquebus) Mei (Signature) : Mumei (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saku) This Hinawa Jyu belongs to Jyo-sakuranking. The whole length: 105.5cm or inches. The ...

Naginata : Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro (25th NBTHK Juyo Paper)

2014/02/08   -Masterpiece, Naginata・etc.

Naginata in Shirasaya(25th NBTHK Juyo Paper) Signature: Hizen koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro Kanbun 4 nen 2 gatsu Kichijitsu (February 1664) The blade was polished. Blade length : 40.5 cm or 15.94 inches. Sori : 2.7 cm or 1.06 inches. ...