Tanto : Kazuhira Saku/Showa 49 February Ouju Araki Shigeru

Tanto : Kazuhira Saku/Showa 49 February Ouju Araki Shigeru

Tanto in Shirasaya. (Mukansa) (Guarantee: NBTHK Hozon paper) Signature : Kazuhira Saku Showa 49 February Ouju Araki Shigeru (We divide 4 sections fo r each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku, Jyo saku and regular saku) This sword belongs to Jyo-saku ranking as Kanetsuna. The blade was polished. Habaki : Single silver Habaki Blade length…

Tanto: Mumei(unsigned) attributted as Ecchu kami Masatoshi.

Tanto: Mumei(unsigned) attributted as Ecchu kami Masatoshi.

Tanto in Shirasaya(NBTHK Tokubetsu kicyo token paper: Token Shibata estimation paper) Signature: Mumei(unsigned) attributted as Ecchu kami Masatoshi. Shinto:Jyojyo saku ranking:Yamashiro province. The blade was polished by good polisher. Habaki:Silver single habaki. Blade length : 30.3cm or 11.9inches. Sori : 0.3cm or 0.12inches. Mekugi: 1 Width at the hamachi : 2.81cm or 1.1inches. Kasane :…

Tanto:Kanesumi.

Tanto:Kanesumi.

Sun-nobi Tanto in Shirasaya with Koshirae (NBTHK Hozon Paper) Signature: Kanesumi. The blade was polished . Blade length : 30.3 cm or 11.9 inches. Sori : 0.4 cm or 0.15 inches. Width at the hamachi :2.73 cm or 1.07 inches. Kasane : 0.55 cm or 0.21 inches. Era : Late Muromachi period. Shape : The…

Tanto:Harima Daijyo Fujiwara Shigetaka First Generation

Tanto:Harima Daijyo Fujiwara Shigetaka First Generation

Tanto in Koshirae (NBTHK Hozon Paper ) Signature : Harima Daijyo Fujiwara Shigetaka First Generation Shinto: Chujyosaku: Wazamono: Echizen (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saki)This sword belongs to ranking. The blade was polished. Habaki :Copper single habaki. Blade length :  28.7cm or 11.3inches. Sori :…

Tanto : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku (Kao)

Tanto : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku (Kao)

Tanto in Shirasaya with Koshirae(NTHK estimation paper) Signature : Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku (Kao) Kotaishi Denka Omamori Katana Yokotetsu (We divide 4 sections for each sword as Saijyo saku, Jyojyo saku Jyo saku and regular saki)This sword belongs to Jyo saku ranking. The blade was polished. Habaki : silver single Gassan habaki. Blade length…